A​NBI publicatie Aartsbisdom Utrecht​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Aartsbisdom Utrecht​ ​Website:http://www.aartsbisdom.nl
RSIN/Fiscaal nummer:3362875
E-mail:admin@aartsbisdom.nl
Adres:​Maliebaan 40Telefoonnummer:​030-236 1570
Postcode:​3581 CR
​Plaats:​​UTRECHT​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:

C. Doelstelling/visie
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft het bisdom als “een deel van het Volk Gods, dat aan een Bisschop wordt toevertrouwd om het in samenwerking met het presbyterium te weiden, zodat het, nauw verbonden met zijn herder, en door hem door het Evangelie en de Eucharistie in de Heilige Geest verzameld, een particuliere Kerk vormt, waarin de ene heilige katholieke en apostolische Kerk van Christus waarlijk aanwezig is en werkt”. Het beleid van het bisdom is gericht op het faciliteren en ondersteunen van parochies, opdat deze als geloofsgemeenschappen goed kunnen functioneren. De Kerk dient in elke tijd opnieuw te beslissen wat haar te doen staat, in een veranderende samenleving en met de rijkdom van het Evangelie van het begin. Dit betekent dat ook het beleid van het bisdom altijd in ontwikkeling is en zich afstemt op wat nodig is. Het beleidsplan van het bisdom is te vinden op de site van het Aartsbisdom Utrecht (zie het pastoraal beleidsplan https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2017/07/Het-pastoraal-liturgisch-beleid-in-de-parochies-van-het-Aartsbisdom-trecht.pdf https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2017/07/Pastoraal-beleidsplan-Aartsbisdom-Utrecht.pdf

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de instelling is te vinden op http://www.aartsbisdom.nl

E. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

De instelling heeft wel medewerkers in dienst.

De bisschop ontvangt het honorarium zoals dat geldt voor een priester conform de Financiële Regelingen van het Aartsbisdom Utrecht. De medewerkers van de diocesane curie worden beloond conform de Rechtspositieregeling voor het lekenpersoneel van het Aartsbisdom Utrecht en de pastoraal werkers conform het Rechtspositiereglement voor pastoraal werkers in het Aartsbisdom Utrecht.

F. Verslag Activiteiten
De activiteiten van het bisdom richten zich op het zijn van een gemeenschap van christengelovigen. Het bisdom houdt zich bezig met het uitvoerend bestuur, zoals de zorg voor het diocesane pastorale beleid en het vermogensbeheer. Een overzicht van de recente activiteiten is te vinden in het jaarverslag zoals gepubliceerd op de site van het Aartsbisdom Utrecht.

G. Financiële verantwoording