A​NBI publicatie Bisdom Rotterdam​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Bisdom Rotterdam​ ​Website:http://www.bisdomrotterdam.nl
RSIN/Fiscaal nummer:2991226
E-mail:bureau@bisdomrotterdam.nl
Adres:​Koningin Emmaplein 3Telefoonnummer:​010-2815171
Postcode:​3016 AA
​Plaats:​​ROTTERDAM​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Bisschop
 • econoom
 • vicaris-generaal

 • C. Doelstelling/visie
  Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft het bisdom als een deel van het Volk Gods, dat aan een Bisschop wordt toevertrouwd om het in samenwerking met het presbyterium te weiden, zodat het, nauw verbonden met zijn herder, en door hem door het Evangelie en de Eucharistie in de Heilige Geest verzameld, een particuliere Kerk vormt, waarin de ene heilige katholieke en apostolische Kerk van Christus waarlijk aanwezig is en werkt. Het bestuur en de vertegenwoordiging van het bisdom komt toe aan de diocesane bisschop. De bisschop leidt het bisdom in samenwerking met het presbyterium (priesters die binnen het bisdom ge‹ncardineerd zijn en priesters die binnen het bisdom pastorale ambten vervullen). Een vertegenwoordiging van het presbyterium vormt de priesterraad, die de bisschop in het bestuur van het bisdom bijstaat om het pastorale welzijn te bevorderen. De bisschop wordt in het bestuur van het bisdom bijgestaan door de vicaris-generaal, de bisschoppelijke vicarissen en de diocesane curie. Voor wat betreft het vermogensbeheer van het bisdom wordt de bisschop bijgestaan door de econoom, de raad voor economische aangelegenheden en het Hoogwaardige Kathedraal Kapittel, waar de taken van het college van consultoren aan zijn toevertrouwd.

  D. Beleidsplan
  Het beleidsplan van de instelling is te vinden op http://www.bisdomrotterdam.nl

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft wel medewerkers in dienst.

  De bisschop ontvangt het honorarium zoals dat geldt voor een priester conform de Interdiocesane Regelingen voor de besturen van kerkelijke instellingen van de bisdommen in de RK Kerkprovincie inzake de honorering van priesters en diakens en andere financiële aangelegenheden http://www.rkkerk.nl/bestanden/kerkrechtelijk/interdiocesreg%20honorering_6.pdf. De medewerkers van de diocesane curie worden beloond conform de Rechtspositieregeling van het bisdom. De leden van de raad voor economische aangelegenheden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

  F. Verslag Activiteiten
  De activiteiten van het bisdom richten zich op het zijn van een gemeenschap van christengelovigen. Het bisdom houdt zich bezig met het uitvoerend bestuur, zoals de zorg voor het diocesane pastorale beleid en het vermogensbeheer. Een overzicht van de recente activiteiten is te vinden op www.bisdomrotterdam.nl.

  G. Financiële verantwoording