​​

A​NBI publicatie RK Parochie Emmaus​​


A. Algemene gegevens​
​Naa​​m:​​​​​​RK Parochie Emmaus​ Bezoek adres:
Gibraltarstraat 55
RSIN/Fiscaal nummer:824112866
Postcode:1055 NK
Plaats:​AMSTERDAM​
​Website:
Correspondentie adres:
E-mail:
info@rkamsterdamwest.nl
​​​Postcode:​​
Telefoonnummer:​020-682 49 27​​​Plaats:​​​

De RK Parochie Emmaus is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de RK Parochie Emmaus.

​​​B. Samenstelling bestuur
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend
naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland (link opnemen).
Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en hoe zij met elkaar samenwerken.

Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd)
bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het bestuur dient hierbij het kerkelijk
recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) en 4 bestuursleden, waaronder een vicevoorzitter,
een secretaris en een penningmeester.

Algemeen Reglement bestuur parochie

C. Doelstelling/visie
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.

De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.

​​D. Beleidsplan
Voor wat betreft het beleid van de RK Parochie Emmaus wordt verwezen naar het beleidsplan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, te vinden op http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

E. Beloningsbeleid
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen​.

​F. Verslag Activiteiten
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw.

Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten.

Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website .

​G. Voorgenomen bestedingen​
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.​​
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.​

Baten en Lasten parochie
​​ ​Jaarrekening 2022 ​​ ​Begroting 2022 Jaarrekening ​2021
Baten​​
Bijdragen parochianen​43262 ​42300​38021
​​​Opbrengst bezittingen en beleggingen​​323824 ​300000​237240
Ontvangen colle​cten voor derden​842 ​4500​1320
​Overige bijdragen​7299 ​0​7299
​Incidentele baten​5856 ​0​20450
Totaal baten ​381083 ​346800 ​304330
Lasten
Pastorale beroepskrachten​47395​46294 ​37143
​Overig personeel ​23083​32300​43768
​Kerkelijke gebouwen ​163173​​99000​89659
​Overige gebouwen
​Eredienst en pastoraal​12797​15800​12469
​Beheer en administratie​22976​30550​25125
​Verplichte en vrijwillige bijdragen​54242​51150​48688
​​​​Rente lasten​4568​1400​2058
​Incidentele lasten​1321​0 ​-122
Totale lasten ​329555 276494
​258788
​Resultaat (baten - lasten) ​51528 ​70306 45542


​Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

​Met ingang van 1 januari 2014 zijn de volgende parochies samen gaan werken onder de fusie R.K. Parochie Emmaûs te Amsterdam: R.K. Parochie Amsterdam Reg VVL Oud-West https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA606 R.K. Parochie Maria Magdalena Amsterdam https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA604 R.K. Parochie Heilige Drie-Eenheid Amsterdam https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA7861