A​NBI publicatie PCI Caritas Amstelland​​


A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​​PCI Caritas Amstelland​ Bezoek adres:Amstelveenseweg 965 (par)
RSIN/Fiscaal nummer:824319588Postcode:1081 JG
Plaats:​AMSTERDAM​
​Website: Correspondentie adres:
E-mail:caritas@rkamstelland.nl​​​Postcode:​​
Telefoonnummer:​​​Plaats:​​​

De PCI Caritas Amstelland is een rechtspersoon die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De PCI is een onderdeel van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke PCI-en en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de PCI Caritas Amstelland.

B. Samenstelling bestuur
De PCI is een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden bestuurd en voor de PCI geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur van een (interparochiële) caritasinstelling in de Nederlandse RK Kerkprovincie (link opnemen). Dit reglement geeft aan welke onderdelen een PCI kent en hoe zij met elkaar samenwerken.

Het bestuur van de PCI bestaat uit 5 bestuursleden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden worden door de bisschop benoemd.

Het bestuur van de PCI heeft tot taak het beheer van het opgebouwde vermogen van de PCI, het verwerven van middelen en de doelmatige aanwending daarvan, een en ander ten bate van de caritas.
De PCI staat onder het kerkelijk gezag van de bisschop.

Algemeen Reglement bestuur PCI

C. Doelstelling/visie
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de caritas als “het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid”.

De PCI heeft als doel de caritas permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap(pen) een werkzaam instrument voor de caritas in de parochie(s) te zijn.

D. Beleidsplan
Voor wat betreft het beleid van de PCI Caritas Amstelland​ ​wordt verwezen naar het beleidsplan van het ​​​ Bisdom Haarlem-Amsterdam, ​​te vinden op http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

E. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van PCI-en is geregeld in de​ diocesane regelingen​.

F. Verslag Activiteiten
De PCI richt zich op het ondersteunen van de minst bedeelden in de samenleving. De PCI wordt daarom ook wel aangeduid met 'armenbestuur'. De PCI richt zich zowel op het lenigen van individuele financiële noden en behoeften als ook op het dienstwerk in algemene zin aan mensen die in nood verkeren.
Een overzicht van de belangrijkste recente activiteiten treft u aan op de website .

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de PCI vertoont een grote mate van continuïteit.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
​​
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.​
​​
Baten en Lasten PCI
​​​ ​Jaarrekening 2022 ​​​Begroting 2022Jaarrekening ​2021
Baten​​
​Bijdragen parochie6630 ​10000
​​​Opbrengst bezittingen en beleggingen​​5695​5673
​Ontvangen colle​cten voor derden
​Overige bijdragen​7153​7798
​Incidentele baten​0​370
Totaal baten ​19478 0 ​23841
Lasten
Bestedingen caritas 15956

24423
​Overige gebouwen ​​​
​Beheer en administratie ​1130 ​1107
​Verplichte en vrijwillige bijdragen​2827 ​5231
​​​​Rente lasten
​Incidentele lasten ​0 ​0
Totale lasten ​19913 0
​30761
​Resultaat (baten - lasten) ​-435 ​0-6920

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Soms bezit de PCI ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de PCI nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de PCI. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het diaconale werk van de PCI, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en projecten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (vrijwilligers, eventueel overig personeel) Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

​​​