A​NBI publicatie Straatpastoraat Den Bosch​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Straatpastoraat Den Bosch​ ​Website:http://www.straatpastoraatdb.nl
RSIN/Fiscaal nummer:809809369
E-mail:
Adres:​Van der Does de Willeboissingel 12Telefoonnummer:
Postcode:​5211 CB
​Plaats:​​DEN BOSCH​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • lid
 • lid

 • C. Doelstelling/visie
  In ’s-Hertogenbosch uitvoering geven aan de Evangelische opdracht nabij te zijn aan de medemensen die zich in een situatie van maatschappelijke nood bevinden. Het "nabij te zijn aan de medemensen" zoals genoemd in de hoofddoelstelling is bedoeld in de zin van een geestelijke ondersteuning. Deze medemensen in maatschappelijke nood hebben latent of manifest behoeften die verder gaan dan alleen materiele behoeften. Essentieel is dat deze mensen, door diverse mogelijke oorzaken het spoor voor een korte of langere tijd kwijt zijn geraakt. Mensen met een psychiatrisch probleem, een probleem van drugs- of alcoholverslaving, ex-gedetineerden, mensen die uit de samenleving geïsoleerd zijn en op straat staan, werklozen, mensen zonder verblijfsvergunning die niet weten hoe zij het leven in ‘s-Hertogenbosch moeten oppakken. Vaak gaat dit samen met financiële nood. Het zijn veelal thuislozen in een brede zin van het woord, heel soms zijn het zelfs daklozen. In de praktijk beperkt Straatpastoraat ‘s-Hertogenbosch zich tot deze dak- en thuislozen in ’s-Hertogenbosch. Hun aantal wordt geschat op circa 700. Het voorzien in de geestelijke behoeften is van deze hulpbehoevenden is het voornaamste doel.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft wel medewerkers in dienst.

  De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskracht is geregeld in de diocesane regelingen, zie http://www.bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/honoreringsbrief%202017.pdf

  F. Verslag Activiteiten
  De hoofddoelstelling wordt bereikt door een aantal hiertoe leidende programma’s of projecten: - Het werk van de straatpastor. Het directe contact met de dak- en thuisloze mensen is de kernactiviteit. Contact op straat in letterlijke betekenis van het woord of hen ontmoeten in hun verblijf, een opvanghuis, op het spreekuur of elders. - De relatie met maatschappelijke zorginstellingen onderhouden Contacten van bestuurlijke aard liggen uiteraard bij het bestuur. Daarnaast zijn er vooral contacten die rechtstreeks gericht zijn op de optimale uitvoering van het straatpastoraat. - bekendheid geven aan straatpastoraat Het Straatpastoraat Den Bosch is nog betrekkelijk onbekend in de Bossche regio. Doel van de vier maal per jaar verschijnende Nieuwsbrief is het Straatpastoraat Den Bosch onder de aandacht te brengen bij potentieel geïnteresseerden. Voor een uitgebreid overzicht van de activiteiten zie: www.straatpastoraatdb.nl

  G. Financiële verantwoording